DVI output

-

DVI (HDMI) output is working 😁

DVI output

X65 breadboard